سولفات مس 5 آبه

Copper II sulfate pentahydrate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Copper (II) sulfate pentahydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag Ph Eur, Copper CAS: 7758-99-8 Synonym: Blue Vitriol, Cupric sulfate pentahydrate

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
347,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
298,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,490,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...