زانو جوشی پلی اتیلن سایز 200 ،90 درجه ،10 بار

دسته بندی محصول:  پلی اتیلن

توقف تولید و فروش

عملکرد یک زانو ، تغییر مسیر جریان در سیستم لوله کشی میباشد.زانو جوشی پلی اتیلن سایز 200 ،90 درجه ،10 بار می تواند در سایز و بارهای مختلف و با در جه 45 - 0 180 تولید شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کشت افزا
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
شیر پلاست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آبساران صنعت پارسیان
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
شیر پلاست
حداقل سفارش  14
توقف تولید و فروش
شیر پلاست
حداقل سفارش  1
700 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شیر پلاست
حداقل سفارش  32
توقف تولید و فروش
شیر پلاست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سامان صنعت مبتکر
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 100,000,000 تومان
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتصال بسپارالبرز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...