دی سدیم تترا بورات انهیدروس

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

دی سدیم تترا بورات انهیدروس Chemical Formula: Na₂B₄O₇ Molar Mass: 201.21 g/mol


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
110,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
126,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
107,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
153,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
103,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
195,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
149,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
450 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...