دنده سر میل لنگ AMG

Crankshaft Gear- AMG

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

توقف تولید و فروش

برای میل لنگها طبقه بندی خاصی وجود ندارد و تفاوتهای آنان به طرز استفاده و هدف از ساخت آنها بر میگردد، سر میل لنگها را می توان براساس تعداد لنگ هایشان یا محورهای اصلی دسته بندی کرد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
43,700,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
37,525,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
14,725,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
64,790,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
49,115,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
6,080,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
20,900,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
7,410,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
11,780,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
55,575,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
13,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
22,705,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,660,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...