خدمات نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار نسخه متوسط سپیدز

Sepidas intermediate software installation and initialization services

دسته بندی محصول:  خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی

قیمت:   9,810 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
در این بســته نرم افــزاری عالوه بر تمام قابلیت های بســته نرمافزاری »ساده«، قابلیتهای متنوع دیگری برای مجموعه هایرستورانی و مجموعه های مشابه طرح ریزی شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سامانه پرداز نوید پژوه
حداقل سفارش  1
654,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
109,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
78,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
13,080 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
65,400 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,232,000 تومان
حداقل سفارش  1
163,500 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,343,500 تومان
حداقل سفارش  1
152,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,776,700 تومان
حداقل سفارش  1
5,232,000 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,526,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان
حداقل سفارش  1
14,170,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,199,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...