خدمات نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار نسخه جامع سپیدز

Initial Installation and Launch Service of Sepidas Comprehensive Version

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   13,080 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
مدیریت انبارها و کنتــرل موجودی کاال و مواد اولیه قابلیتاصلی این بســته نرمافزاری میباشد. بســته »پیشرفته« نرمافزار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
8,150,000 تومان
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
381,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
حداقل سفارش  1
872,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,180,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,199,000 تومان
حداقل سفارش  1
490,500 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...