تیترازول پتاسیم هیدروکسید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول پتاسیم هیدروکسید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
140,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
152,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
155,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 بسته
250,000 - 450,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 بسته
104,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
148,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
148,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
2,500,000 - 4,000,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
141,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
128,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
141,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...