ترولی نمونه گیری استیل با سفتی باکس

دسته بندی محصول:  چرخ دستی و ترولی بیمارستان

قیمت:   7,800,000 - 10,200,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترولی نمونه گیری استیل با سفتی باکس درای چرخهای ABS

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
8,800,000 - 17,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
7,100,000 - 10,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 9,800,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,100,000 - 10,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,550,000 - 9,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 9,400,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 8,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,600,000 - 10,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
2,550,000 - 5,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 11,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
8,550,000 - 10,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,600,000 - 15,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 7,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,700,000 - 7,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 7,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 6,700,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 8,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
40,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
17,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,800,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,050,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 170,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,100,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,500,000 - 24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
19,210,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,600,000 - 13,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,100,000 - 85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 135,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...