ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK)

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK) دما از -50 ال 920 درجه با قابلیت انتشار قابل تنظیم و زمان اندازه گیری کوتاه و وزن پایین دارای لیزر جهت افزایش دقت در هدف گیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,540,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,772,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
786,000 - 858,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
398,000 - 485,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
545,000 - 655,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
235,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,054,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,855,000 - 1,995,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,450,000 - 1,990,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
655,000 - 855,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,608,000 - 2,136,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
925,000 - 1,255,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
820,000 - 990,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,750,000 - 3,250,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
240,000 - 320,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,674,000 - 12,936,000 تومان
مهرکانازصنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...