ترازو هوشمند ولیان مدل YJ-ZHLMBGW-W-01

دسته بندی محصول:  ترازوی وزن کشی

توقف تولید و فروش

اندازه گیری وزن افراد، ذخیره سازی ، یادآوری و بررسی شرایط وزنی از کاربردهای این دستگاه می باشد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
600,000,000 - 2,200,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پاسارگاد توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پاسارگاد توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000,000 - 1,800,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000,000 - 1,800,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
280,000,000 - 900,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 تومان
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 170,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000,000 - 2,200,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
52,000,000 - 73,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پاسارگاد توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 تومان
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
85,000,000 - 120,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
280,000,000 - 900,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 - 75,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
31,000,000 تومان
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 - 48,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
6,200,000 تومان
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 120,000,000 تومان
میکرون توزین
حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 - 16,000,000 تومان
میکرون توزین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...