بذر شلغم سیدزلند

Seedsland Brassica Rapa Seed

دسته بندی محصول:  سایر سبزیجات

توقف تولید و فروش

بذر شلغم سیدزلند از جمله ارقام مرغوب با درصد جوانه زنی و قوه نامیه بالاست که ریشه های کروی و یکنواخت تولید می کند. رقمی میان رس است و ریشه های هم اندازه و هم شکل به رنگ سفید و ارغوانی تولید می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
39,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
42,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
47,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
32,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
24,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
121,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
36,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
28,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
9,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
17,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
39,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
11,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
25,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
41,300 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  5 گرم
550,000 تومان
کاشف بذر
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...