ال-آسپارژین مونو هیدرات مرک کد 101565

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ال-آسپارژین مونو هیدرات مرک کد 101565 CAS 5794-13-8 Hill Formula : C₄H₈N₂O₃ * H₂O Molar Mass: 150.14 g/mol

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
153,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
107,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
131,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
170,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
114,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
12,500 - 15,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 عدد
191,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
169,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
111,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...