اسید اولئیک (امگا9) در دو نوع گیاهی و حیوانی

oleic acid

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

امگا9 اسید چربی با پیوند غیر اشباح وچگالی 0/895 می باشد دمای ذوب اسید اولئیک 286 و دارای دو نوع گیاهی و حیوانی است. در حقیقت نام اولوئیک از زیتون گرفته میشود. شرکت اکسین شیمی توس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...