استابلایزرPVC گرید GH148ZAP

دسته بندی محصول:  فرآوری لاستیک

توقف تولید و فروش

استابلایزرPVC گرید GH148ZAP کیمیاران بر پایه سرب برای تولید اتصالات تزریقی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 - 1,200,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
13,000 - 213,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
300 - 4,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 - 1,200,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 350,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 - 1,000,000 تومان
پرشیا پلاستیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...