اتیلن دی آمین تترا استیک اسید سدیم سالت

ٍٍEthylenediamintetraaceticacid disodiumm scharlau

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

EDTA-Na2 scharlau cas: 6381-2-6 cat: AC09631000 وزن 1 کیلویی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
1,700,000 - 1,950,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 عدد
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
2,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
293,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...