آنتراسن مرک آلمان 820109 Anthracene

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

820109 Anthracene for synthesis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  100 گرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25 گرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
1,350,000 - 1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 گرم
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
222,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...