آمونیوم هگزافلوئورو فسفات اکروس 20232

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آمونیوم هگزافلوئورو فسفات اکروس 20232 ، Cas num:16941-11-0 Molecular weight:163.00


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
160,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
158,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
158,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
101,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
160,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
121,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 عدد
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
118,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
172,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
135,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 عدد
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
132,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...