آلومینیوم مرک آلمان 820051 Aluminium

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

820051 Aluminium (granulated) for synthesis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
177,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
103,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...