آب اکسیژنه هیدروژن پراکساید شارلو

Hydrogen peroxide Scharlau

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

HI01352500 hydrogen peroxide extrapure 30% CAS: 7722-84-1 solution 30% w/w (110 vol)ok

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
277,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
252,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
580,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
470,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
258,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
415,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
8,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...