مواد اولیه پلاستیک

(124محصول)
حداقل سفارش    1 تن 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 28,000 تومان
28,000 تومان
حداقل سفارش    1 39,500 تومان
39,500 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    500 39,000 تومان
39,000 تومان
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 20,000 تومان
20,000 تومان
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    25 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    25 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    25 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...