مواد اولیه پلاستیک

(24محصول)
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 تن 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    5 کیلوگرم 130,000 تومان
130,000 تومان
حداقل سفارش    25 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    25 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    25 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    25 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    25 35,000 تومان
35,000 تومان
حداقل سفارش    1 35,000 تومان
35,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    1 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 50,000 تومان
50,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...