اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
051-36057240
فکس
051-36057984
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-بلواروکیل آباد - بلواردانش آموز - نبش دانش آموز1 - پلاک 297/1- کدپستي 9188813659

درباره

احداث شبکه های فشارضعیف وفشارمتوسط هوایی وزمینی سرویس ونگهداری پست ها وسوئیچ خانه ها بصورت برنامه زمانبندی مدون تجهیزانواع پست ها وسوئیچ خانه ها تعمیر انواع کلید های فشار متوسط روغنی ومکانیکی تست وتعویض روغن ترانسفورماتور اجرای سیستم اتصال زمین با تایید نظام مهندسی نصب انواع مفصل فشارضعیف و فشارمتوسط بهینه سازی مصرف برق طراحی واجرای بانک های خازنی احداث سو وغلاف گذاری درمعابر اصلی وفرعی احداث ساختمان پست طراحی واجرای شبکه های داخلی راه اندازی انواع کلیدهای گازی و روغنی تامین انواع ترانسفورماتور تامین انواع تابلو های گازی 20کیلوولت تامین انواع پست های پدمونتد تامین انواع کابل فشار ضعیف وفشارمتوسط تامین کلیه یراق الات شبکه های هوایی تامین انواع سرکابل ومفصل تامین انواع پایه های سیمانی

در حال ارسال اطلاعات...