حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
16,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
385,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,050,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,130,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,200 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
21,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,520,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,220,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
420,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
400,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,190,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,560,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,920,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
210,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.parsmadarco.com
تلفن
021-66915512, 021-66576386
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-میدان انقلاب ـ ابتدای خیابان آزادی ـ کوچه شهید جنتی ـ شماره 18 - طبقه اول واحد 31- کدپستی 1418913983

درباره

طراح و تولید کننده تجهیزات کلینیکی ـ آزمایشگاهی روانشناسی طراح و تولید کننده نرم افزارهای روانشناسی ارایه دهنده آزمون های روانشناسی ارایه دهنده فیلم های روانشناسی شرکت پارس مدار آسیا با بیش از 11 سال تجربه در زمینه طراحی و تولید تجهیزات کلینیکی ـ آزمایشگاهی روان شناسی و به عنوان اولین تولید و صادر کننده تجهیزات روان شناسی میکرو الکترونیکی در ایران افتخار خدمت به شما همکاران گرامی و متخصصین عزیز میهن مان را دارد. کلیه محصولات تولیدی این شرکت زیر نظر ناظر فنی تولید کننده تجهیزات پزشکی، دارای گواهینامه ازاداره کل تجهیزات پزشکی کشور می باشد. تمامی تجهیزات تولیدی این شرکت دارای پنج سال گارانتی می باشد و سعی شده در تولید آنها بهترین کیفیت و دقت به کار رود. واحد طراحی این شرکت همکاری نزدیکی با اساتید برجسته روان شناسی تجربی دارند و از نظرات آنها در طراحی محصولات استفاده می کنند و علیرغم برخی شرکت های سازنده از دخالت نظرهای شخصی و ایده های خود خواهانه پرهیز می کند. اکثر دستگاه ها و تجهیزات ساخت این شرکت دارای مشخصات و کارایی همانند نمونه اصلی بوده و صرفا اختراع نمی باشند ولی تا حد امکان سعی در بومی سازی طراحی و دیجیتال کردن آنها نموده ایم. واحد نرم افزار این شرکت موفق به طراحی و ساخت نرم افزار DAF SPEECH با کمک اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شده است. نرم افزارهای دیگر این شرکت شامل نرم افزارهای آزمون های روانشناسی (بدون محدودیت نصب و شناسه فعال سازی) و نرم افزارهای برخی تجهیزات آزمایشگاهی ـ کلینیکی می باشد. هم چنین شرکت در زمینه ارایه فیلم های روانشناسی با زیرنویس فارسی و زبان اصلی فعال می باشد.

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
سال تاسیس
1385
شماره ثبت
271542
در حال ارسال اطلاعات...