سایر فعالان حوزه آزمایش، پژوهش و تحقیق

(24 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی موید
تلفن: 021-66431548
مدیر: سید محمد نوربخش
تلفن: 021-44457050, 021-44446962
مدیر: سما منتظری
تلفن: 021-66476330
مدیر: منوچهر اشرف الکتابی
مدیر: بابک یوسفیان
تلفن: 021-88635358
مدیر: حبیب اله مسعودی
تلفن: 021-88956392 الی 88956393
مدیر: مهندس ژام
تلفن: 021-88590532, 021-88079400 الي 9
مدیر: حمیدرضا یزدی
تلفن: 021-88833621~3, 021-88842801
مدیر: سید حسین اسماعیل نژاد
تلفن: 021-44280444, 021-44280208
مدیر: طیبه تمیزکار مستقیم
تلفن: 021-22912004~7
مدیر: فرزاد حسینی نسب
تلفن: 021-22703681
مدیر: محسن عابدینی
تلفن: 021-88634954
مدیر: داود جوکار
تلفن: 021-44618378, 021-44618374~7
مدیر: محمد شاه پسند
مدیر: نصراله انوشه
تلفن: 021-44237763
مدیر: عامل سلیمی اخوان
تلفن: 021-44464648, 021-44463348
مدیر: سید مرتضی حسینی
تلفن: 021-84222379
مدیر: علی پورباقر
تلفن: 021-22171587, 021-22425303
مدیر: رضا قلی پور
تلفن: 021-66204990
مدیر: بابک شیرخانی
تلفن: 021-66121180, 021-88854521, 021-66121170
در حال ارسال اطلاعات...