کارخانجات پتروشیمی

(34 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی زمانی نژاد
تلفن: 026-34705031, 026-34703531
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: حسین زاغی
تلفن: 021-66791775~6
مدیر: مصطفی چنانهن
تلفن: 021-77006342
مدیر: نازنین ظهوریان
تلفن: 0511-5413211
مدیر: مهدی افسری
تلفن: 021-33965476 الي 7, 021-33944599
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: منصور صادقلو
تلفن: 021-44665701, 021-44667562
مدیر: بهرام دهش پور
تلفن: 021-22510349
مدیر: سید کمال طاهری
تلفن: 031-32351975
مدیر: مهندس ایرج مسروری
تلفن: 021-88209878, 021-88208366
مدیر: مرتضی پسندیده
تلفن: 021-44992137~9
مدیر: علی کاهانی
تلفن: 051-36012147, 051-36078017
مدیر: رضا ایزدی
تلفن: 021-64522288
مدیر: حسن اکبری
تلفن: 086-33553343
مدیر: عبدالرضا میر هاشمی
تلفن: 021-33956200
مدیر: حسن شهابیان آلاشتی
مدیر: فرج اله دهباشی
تلفن: 021-46891977~79
مدیر: غلام رضا انصاری
تلفن: 021-88740432
مدیر: یوسف رحیمی
تلفن: 021-88812705~10, 041-32466375
در حال ارسال اطلاعات...