اتوبوس و مینی بوس کرایه

(72 شرکت و فروشنده)
مدیر: احمد رضا حسن زاده
تلفن: 021-88307008~9
مدیر: مهدی خیرخواه
تلفن: 021-88640880, 021-77528588
مدیر: حسن زینال خانی
تلفن: 021-22473870 الي 1, 021-22440743 الي 4
مدیر: مومنی
تلفن: 021-22222891 الي 2
مدیر: پارسا
تلفن: 021-33865782
مدیر: احمد تیزرو
تلفن: 021-77607711, 021-77607733, 021-77601054
مدیر: محمدمهدی عطارباشی
تلفن: 021-77604433, 021-77600714, 021-77506863
مدیر: فتح ‏الله قربانی
تلفن: 021-77161177
مدیر: مصطفی حلیمی
تلفن: 021-33347433, 021-33357602, 021-33783809
مدیر: محمدعلی خوئینی تبار فرد
تلفن: 021-66966600, 021-66950368, 021-66401974
مدیر: بهمن شریفی تابش
تلفن: 021-44672095 الي 7
مدیر: میر مهدی
تلفن: 021-55388888, 021-55636162, 021-55623892
مدیر: میکاییل پورغفار
تلفن: 021-88369936, 0472-3366080
مدیر: اسکندر شاهسوند
تلفن: 021-33733416, 021-33735668
مدیر: علی انصافی
تلفن: 021-7760818, 021-77601181, 0261-2249721 الی 3, 021-77635501 الی 10, 0131-5522133, 021-77607273, 021-77607799, 0131-5552082, 021-77607613, 021-77603377, 0131-5550450
مدیر: ولی مشک علی زاده
تلفن: 021-88506773, 021-88534383 الی 90, 021-88506769
مدیر: شهروز قیدر
تلفن: 021-66223286, 021-66232372
مدیر: داریوش مقتدری
تلفن: 021-44668198 الی 9, 021-44664994, 021-44647403
مدیر: ابوالقاسم منیری
تلفن: 021-77937090, 021-77935551, 021-77935007
مدیر: خداداد باقری
تلفن: 021-77522779, 021-77645559
در حال ارسال اطلاعات...