اکتشاف، استخراج و توسعه میادین

(21 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا مختاری
تلفن: 021-44497249
مدیر: امیر خانجانی
تلفن: 021-88003621, 021-88005043
مدیر: نریمان اشکانی
تلفن: 038-34234515
مدیر: علی خسروی فر
تلفن: 021-66913032~3
مدیر: هومن نسل سراجی
تلفن: 021-88031269, 021-88615617
مدیر: عقیل اجاقی
تلفن: 021-44278560
مدیر: سلطان کمالی
تلفن: 021-88724246
مدیر: نساج
تلفن: 021-88936295~98
مدیر: شهریار آقایی نسب
مدیر: محمد شریف بهلول
تلفن: 021-88953236
مدیر: رامین حاتمی
تلفن: 021-87520, 021-88650100~24
مدیر: سیامک جاوید
تلفن: 021-88778081
مدیر: فام نگوک خویی
تلفن: 021-88885242
مدیر: حمید بورد
تلفن: 021-22664402
مدیر: مسعود عیدی
تلفن: 021-88822060
مدیر: علی اصولی
تلفن: 021-88722430, 021-88722440, 021-88557854, 021-88722433
مدیر: غلامرضا منوچهری
تلفن: 021-82840, 021-8280, 061-53525913
مدیر: میخولیچ
تلفن: 021-88880743
مدیر: حمید ظاهری
تلفن: 021-88889730
مدیر: استفان گودس
تلفن: 021-22014364~66
در حال ارسال اطلاعات...