ریسندگی و بافندگی

(433 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس صلواتی
تلفن: 021-55982600~2, 021-55571200, 021-55155403~5
مدیر: مهدی ضابطی طرقی
تلفن: 021-38437, 021-88526508~10
مدیر: عماد مظاهری صالحی
تلفن: 031-33802584, 021-43907000, 031-33803400
مدیر: حمیدرضا رضایی
تلفن: 011-42332130
مدیر: میثم سلیمانی
تلفن: 031-35316222
مدیر: سعید آذری
تلفن: 021-88207894, 021-88207895
مدیر: مرتضی روحی
تلفن: 0422-6232810
مدیر: مهدی جمالی
تلفن: 021-88100123
مدیر: علی میر احمدی
تلفن: 021-44655111~14, 021-44504013
مدیر: سعید ایزدی
تلفن: 031-55467653
مدیر: عباس رشتاک
تلفن: 021-66381810~12
مدیر: محمّد میر باقری
مدیر: محمد رضا رنجبران
تلفن: 025-33342589
مدیر: محمد پهلوانی نژاد
مدیر: احمد فتاحی مقدم
تلفن: 031-55505201
مدیر: مهدی داداش زاده
تلفن: 021-55638836, 021-55633855
مدیر: جواد واحدی
تلفن: 031-54759378
مدیر: عباس ملایی
تلفن: 0511-3496056, 0511-2422297~98
مدیر: محمد رضا خسروی
تلفن: 021-55004005, 55004328
مدیر: آقایی
تلفن: 021-33913316
در حال ارسال اطلاعات...