تولید و پخش تینر و رنگ ساختمانی و صنعتی

(135 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد قوام شیرازی
مدیر: مجید آقا رفیعی
تلفن: 021-88926580~81, 021-88949563
مدیر: سیاوش قراویسکی
تلفن: 0282-4454303, 021-22024111, 021-22023779, 021-22014985~88
مدیر: مهدی ابراری
تلفن: 021-44250366, 021-44228173
مدیر: علیرضا مرادی
تلفن: 021-77062071
مدیر: فریناز راشد مرندی
مدیر: علیرضا فریار
تلفن: 021-76262188
مدیر: مسعود صادقی
تلفن: 025-32855480~84
مدیر: سعید اینانلو
تلفن: 021-66243690
مدیر: محمد کبریایی
تلفن: 021-66806613
مدیر: علی منتهایی
تلفن: 021-65580444, 021-65581468~70
مدیر: اصغر پورفرج
تلفن: 045-33873690~91
مدیر: بهنام جهانشاهی
تلفن: 021-88882863, 034-33211007~08, 021-88779328
مدیر: مهدی علیخان زاده
تلفن: 021-4812, 021-88847444
مدیر: آندرانیک پطروسیان
تلفن: 021-88845715
مدیر: علی اکبر حسینی
تلفن: 021-77897262
مدیر: محمد امین شجاعی
تلفن: 021-88502811~13, 021-65734132~34
مدیر: گل محمد پور خمارلو
تلفن: 021-77499256
مدیر: محمد ابراهیم منصوب کارخانه چی
تلفن: 021-88264111, 021-88264110
مدیر: هوشنگ شیرازی فرید
تلفن: 021-55633311, 021-55813916, 021-55608995
در حال ارسال اطلاعات...