تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد گشتاسبی
تلفن: 028-32225166
مدیر: محمدرضا جباری
تلفن: 021-33903552, 0281-3357480 الي 88, 021-33901804
مدیر: عباس احمدی
تلفن: 028-3245822
در حال ارسال اطلاعات...