متخصص بیماری های عفونی

(109 شرکت و فروشنده)
مدیر: دکتر حمیداله بهادر
تلفن: 021-88770031 الي 6
مدیر: نوشین الماسی
تلفن: 021-23921
مدیر: مهرناز رسولی نژاد
تلفن: 021-88790518
مدیر: پرویز طباطبایی
تلفن: 021-88884040
مدیر: داود یادگاری
تلفن: 021-88884040
مدیر: سعید امینی افشار
تلفن: 021-22562288
مدیر: غلام علی قربانی
تلفن: 021-44515040, 021-44515070, 021-44515060, 021-44515080
مدیر: مژگان مژگان صادق کلام
تلفن: 021-22914872
مدیر: حسین علی جمشیدی
تلفن: 021-88776104
مدیر: علی مجید پور
تلفن: 021-82039
مدیر: محمد مهدی حسینی مقدم
تلفن: 021-44079131~41
مدیر: آذر حدادی
تلفن: 021-66701041~49
مدیر: ناصر محمدی
تلفن: 021-88067567
مدیر: محمد ابراهیم خیراندیش
تلفن: 021-22549011~18
مدیر: علی ماستری فراهانی
تلفن: 021-55902064~69
مدیر: میترا مقدس زاده
تلفن: 021-55061123~24
مدیر: داود یادگاری
تلفن: 021-22009850~51
مدیر: مصطفی عمیدی
تلفن: 021-88718246
مدیر: شکراله محمدی محمودآباد
تلفن: 021-88062214~21, 021-88062304~10
مدیر: مهرانگیز زنگنه
تلفن: 021-66469618, 021-66950823~25, 021-66469440
در حال ارسال اطلاعات...