جراح

(1756 شرکت و فروشنده)
مدیر: دکتر شهلا نوری
تلفن: 021-26118130, 021-26118120
مدیر: حسین عرب زاده
تلفن: 021-88661261~2
مدیر: امید قاسمی
تلفن: 021-44288797
مدیر: دکترداود تاج بخش
تلفن: 021-22359135, 021-22361071~2
مدیر: محمد شیرخدا
تلفن: 021-88696968
مدیر: مهرداد مدرس
تلفن: 021-22612083 الی 4, 021-22006928
مدیر: دکتر پرویز فلاح
تلفن: 021-22097151, 021-22097161, 021-22363312 الي 21, 021-22097131, 021-22098060 الي 1
مدیر: حیدر اسکوئی
تلفن: 021-88787365, 021-88787419
مدیر: دکتر شهرام نظری
تلفن: 021-88884652, 021-88884610
مدیر: دکتر آرش محمدی توفیق
تلفن: 021-88820090, 021-22247007, 021-77558001 الي 9
مدیر: علی کربلایی خانی
تلفن: 021-88192610 الی 11
مدیر: احمد رضا طاهری
تلفن: 021-88059392 الی 3
مدیر: محمود الهویی نظری
تلفن: 021-44063715
مدیر: فرزین سرکارات
تلفن: 021-22566070, 021-22567080
مدیر: عبدالرضا رحمانیان
تلفن: 0711-2308815
مدیر: حسین مهاجری مقدم
تلفن: 021-44067004
مدیر: نیلوفر روستائی
تلفن: 021-22270718
مدیر: دکتر سیدرضا کهنمویی
تلفن: 021-77601001 الي 6
مدیر: دکتر بابک رشیدی
تلفن: 021-88774444, 021-88797611 الي 9
تلفن: 021-23021000 الی 3
در حال ارسال اطلاعات...