تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری صنایع الکترونیک

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: حمیدرضا نوری
تلفن: 031-45227368
مدیر: عرفان گلزار
تلفن: 031-32755273
مدیر: امین ساغرجان
تلفن: 031-32655562~3, 031-32685366
مدیر: ابراهیم محمدی
تلفن: 031-36243138, 031-36259810
در حال ارسال اطلاعات...