پلاستیک سازی تزریقی

(117 شرکت و فروشنده)
مدیر: اسماعیل عبدالهی
مدیر: محمد رضا زنبق
تلفن: 021-44984933~94
مدیر: ابوالقاسم حبیبی
تلفن: 021-46897680~82
مدیر: کورش دیداری
تلفن: 071-37743898
مدیر: عبدالرسول عظیمی
تلفن: 021-65580165
مدیر: احمد رضا محمدی
مدیر: قاسم ودادی
تلفن: 021-77339267
مدیر: جعفر خادمی
تلفن: 031-35722052~53
مدیر: ژوبین قاسمی
تلفن: 021-77791000~09, 021-77335160, 021-77339008
مدیر: جواد زاهدی
تلفن: 021-77348080, 021-7318
مدیر: علی حیدری
تلفن: 021-77149608~09, 021-73067
مدیر: محمدابراهیم زارع نژاد
تلفن: 021-22012340, 013-33883849~50
مدیر: حسن زمانی
تلفن: 021-55216911
مدیر: هرویک یاری جانیان نماگردی
تلفن: 021-71343
مدیر: محمد رضا نایبی
تلفن: 021-88707587, 021-88707095
مدیر: مصطفی فصیحی
مدیر: رایموند مهرابی
تلفن: 021-77338104
مدیر: حسن نصیری
تلفن: 031-95029990
مدیر: امراله حیدری
تلفن: 021-77349911, 021-77349910
مدیر: رضا بوکانی نژاد
تلفن: 021-77349109
در حال ارسال اطلاعات...