تجهیزات و لوازم قالی بافی

(8 شرکت و فروشنده)
مدیر: محسن نیکو
تلفن: 021-22264265, 021-22267151~53
مدیر: صالح ناجیان تبریز
تلفن: 028-33454904
مدیر: علی رضا گندمی
تلفن: 021-55702898
مدیر: هادی ممتاز باف
تلفن: 0411-2842933
مدیر: محسن امیری نیا
تلفن: 021-33280217
مدیر: رحیمی
تلفن: 021-88416188
مدیر: اکبر زائری
تلفن: 021-33178410
مدیر: محمدقاسم اشرفی
تلفن: 021-55800158
در حال ارسال اطلاعات...