الیاف مصنوعی

(41 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید شاهین غفاری
مدیر: حامد زارعی
مدیر: امیر حسین خرمی روز
تلفن: 025-33343729~30, 025-33343721~7
مدیر: احمد نجفی
تلفن: 0866-4443790 الي 9
مدیر: بهرام محمدی
مدیر: مسعود شنتیایی
تلفن: 021-55627534, 021-55891843 الي 4
مدیر: انصاری
تلفن: 021-88325384 الي 8
مدیر: حسین نجفی
تلفن: 0866-4443350 الي 2
مدیر: حمیدرضا نجفی
تلفن: 0866-4443725 الي 9, 0866-4222088
مدیر: محمد انصاری طرقی
تلفن: 0131-3382072 الي 3
مدیر: مسعود - فرهاد جهانگیرزاده
تلفن: 021-56541064
مدیر: علی یار قنبری نیا
تلفن: 0661-4231001
مدیر: بهروز خسروی
تلفن: 0771-4550304 الی 7, 021-88928464 الی 5
مدیر: مرتضی بصائری
تلفن: 021-88860135, 021-88838517
مدیر: امیر آزاد
مدیر: علی همدانی
تلفن: 021-36695090~1
تلفن: 021-88822787
تلفن: 021-88787892 الی 3
مدیر: نیما اخوان
تلفن: 021-88536546
مدیر: محمدرضا علیرحیمی
تلفن: 021-44905687
در حال ارسال اطلاعات...