پلیمر پلاستیکی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد بیشه
تلفن: 031-52373631, 031-52374197~99, 021-22599873, 031-52373448, 021-22599875
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88344807, 021-88305122, 021-88320096, 021-88344808
مدیر: محمد رضا شفیعی
تلفن: 021-22927002, 021-22927003, 021-22927001
در حال ارسال اطلاعات...