پلیمر پلاستیکی

(64 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88344807, 021-88305122, 021-88320096, 021-88344808
مدیر: محمد رضا شفیعی
تلفن: 021-22927002, 021-22927003, 021-22927001
مدیر: امیرحسین شفیع زاده
تلفن: 031-33862898, 021-77626031
مدیر: علیرضا بهزادی نیکو
مدیر: بهمن ژهوایی
تلفن: 021-88689348, 021-88692708, 021-88692707, 021-88689349
مدیر: محمد مقیمی
تلفن: 021-55899231, 021-55583102, 021-55692898, 021-55583135, 021-55692899
مدیر: نعیم ولی
مدیر: سیدفرشید بهاری
مدیر: محمد رضا تافته
تلفن: 021-88994117 الي 8
مدیر: هیبت اله خسروی
تلفن: 021-88205931 الی 3
مدیر: میرعلی والی
تلفن: 021-88033794, 021-88033896
مدیر: ناصر شادمهر
تلفن: 0411-6300639, 021-22057433
مدیر: محمدرضا رجائی
تلفن: 021-22024701 الي 7
تلفن: 021-77312460, 021-77311435
مدیر: روحیه
تلفن: 021-55241187 الي 8, 021-55255241 الي 2
مدیر: رضا نادری
تلفن: 021-77848018
مدیر: حیدر داوری زرنقی
تلفن: 021-56230820~22
مدیر: هوشنگ پارسا
تلفن: 021-88875257, 021-88880735
مدیر: نصراله رضا زاده طرقی
تلفن: 021-65602061, 021-65605410~13
مدیر: دکتر علیرضا مجرد
تلفن: 021-88710530
در حال ارسال اطلاعات...