صنایع پتروشیمی

(62 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: مهدی قاسم زاده
مدیر: پویان حسین نیا
تلفن: 021-33984419, 021-33992105
مدیر: مرتضی قربانی
مدیر: بابک رئیسی فرد
تلفن: 021-88846504
مدیر: محسن قدیمی
تلفن: 021-33979460
مدیر: سینا فاضل زاد
مدیر: مهندس سید بهزاد دارقیاسی
تلفن: 021-88041237, 021-88047899
مدیر: محمدعلی خرم دل
تلفن: 021-88048896
مدیر: شاهین صالحی
تلفن: 021-88994840~2
مدیر: سعید فهیمی
تلفن: 021-88844894, 021-88824897
مدیر: امیر محمدی
مدیر: علی اکبر احمدی دشتی
تلفن: 021-88945001
مدیر: مهدی اسماعیل فرد
تلفن: 021-22089662
مدیر: دکتر اسمعیل قنبری
تلفن: 021-88210204~9
مدیر: محسن بیات
تلفن: 021-88525526~8, 021-88525524
مدیر: احمد چلویان
مدیر: محمدرضا میروکیلی
تلفن: 021-22010777, 021-22010555
مدیر: محمد دوشابی
تلفن: 076-35223603
در حال ارسال اطلاعات...