طراحی و ساخت کارخانجات پتروشیمی

(22 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: حسین زاغی
تلفن: 021-66791775~6
مدیر: مصطفی چنانهن
تلفن: 021-77006342
مدیر: نازنین ظهوریان
تلفن: 0511-5413211
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: بهرام دهش پور
تلفن: 021-22510349
مدیر: مرتضی پسندیده
تلفن: 021-44992137~9
مدیر: حسن اکبری
تلفن: 086-33553343
مدیر: فرج اله دهباشی
تلفن: 021-46891977~79
مدیر: غلام رضا انصاری
تلفن: 021-88740432
مدیر: یوسف رحیمی
تلفن: 021-88812705~10, 041-32466375
مدیر: مهندس تقوی
تلفن: 021-33921498
مدیر: محمد تقی زمان فرایی
تلفن: 021-22278096
مدیر: امین کولیوند
تلفن: 061-52110888
مدیر: علی رضا علیزاده
تلفن: 021-88812694
مدیر: جعفر فتح الهی دهکردی
تلفن: 021-88519805
مدیر: شاهرخ امیر ابراهیمی
تلفن: 023-34572201~03
مدیر: غلام رضا قانونی
تلفن: 021-46830205
مدیر: علی خلیلی
تلفن: 021-88985257~58
در حال ارسال اطلاعات...