سیم، کابل و فیبر نوری

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا ملکی
تلفن: 086-38086
مدیر: مهدی جمالی نژاد
مدیر: احمد رضا رضا آبادی
تلفن: 086-33554049, 021-44012650
مدیر: سعید ملا سلمانی
تلفن: 086-42342405, 086-42346405
مدیر: نادر احمدی
تلفن: 021-22259653~55
مدیر: مجید مهادی
تلفن: 021-88316486~87, 086-42345115~17, 021-88842715~16
در حال ارسال اطلاعات...