صنعت پلاستیک

(1431 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88344807, 021-88305122, 021-88320096, 021-88344808
مدیر: مرتضی کریمی
تلفن: 021-65584986
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: بیژن یوسف پور
تلفن: 021-36695409, 021-36695459, 021-33284240, 021-33284264
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 031-32281618
مدیر: محمد رضا شفیعی
تلفن: 021-22927002, 021-22927003, 021-22927001
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: روح الله تاجیک
تلفن: 021-65734121, 021-65734101
مدیر: مهندس بهروز ضیاءالعلمایی
تلفن: 013-33882451~2
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: محمد تقی غیاثی
تلفن: 026-34702595
مدیر: ناصر دارایی
تلفن: 021-88662600
مدیر: بهمن شبستری
تلفن: 021-77349209, 021-77339966
مدیر: ذبیح اله محمودی
تلفن: 021-77169309
مدیر: حاج محمد زراعتی
تلفن: 041-33482891
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: مهدی پورقاضی
تلفن: 021-36425174~7
مدیر: مهندس متینی
تلفن: 081-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 081-38211111
مدیر: محمدعلی روستا
تلفن: 071-32602944
در حال ارسال اطلاعات...