موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی

(517 شرکت و فروشنده)
مدیر: ابراهیم ابراهیم بای سلامی
تلفن: 021-8748
مدیر: فراشیمی فراشیمی
تلفن: 0311-2661600, 0311-2654000
مدیر: منظم
تلفن: 021-88970633, 021-88960660
مدیر: اسماعیل اکبری
مدیر: احمد ریسمانچیان
تلفن: 021-88361544, 021-88590490, 021-88079400 الی 9, 021-88079397
مدیر: شهرام اسلامی
تلفن: 021-88682880 الی 2, 021-88287014 الی 6
مدیر: محمدعلی شاحیدری
تلفن: 021-88918851
مدیر: مهندس علی تدیّن
تلفن: 0282-2826856
مدیر: قاسم حسین آبادی
تلفن: 021-66726744
مدیر: دکتر آقا موسی
مدیر: وستا سرخوش
تلفن: 021-22601937, 021-22618663
مدیر: دکتر بشارتی
تلفن: 0261-6208792, 0261-6208784, 0261-6201900
مدیر: دکتر رنجبر
تلفن: 021-66164037
مدیر: مهندس شریفی
تلفن: 021-48223805, 021-48903812
مدیر: دکتر جلیل ذریه زهرا
تلفن: 0192-4562227 الی 8
مدیر: مهندس محمودی
تلفن: 021-88775149
مدیر: مهندس علی مصریان
تلفن: 021-66697711, 021-66697722
مدیر: موسوی
تلفن: 021-44849770 الي 6
مدیر: مهندس یلسوف
تلفن: 021-88886647, 021-88886649
در حال ارسال اطلاعات...