تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(1045 شرکت و فروشنده)
مدیر: شهاب سالور
تلفن: 021-88952612~13
مدیر: مجید کریمی
تلفن: 021-88810033, 021-88810022
مدیر: مسعود آقای بیگلو
تلفن: 021-77951080, 021-73065000
مدیر: سید هاشم نوری
تلفن: 021-88507532~4
مدیر: عقیل درودیان
تلفن: 021-33991649
مدیر: رضا حسین پور
تلفن: 021-73027
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-36611787
مدیر: آرش عباس پور طهرانی
تلفن: 021-88524828
مدیر: داود حاتمی
تلفن: 041-33371441, 041-33371441
مدیر: سید باقر طباطبایی
تلفن: 023-34557295~6, 021-66123710~14
مدیر: مهیار مشایخی
مدیر: جعفر شاکری
تلفن: 021-33117008, 021-33901395, 021-33952400, 021-33110930, 021-33957010
مدیر: علی کریمی
تلفن: 021-88838905, 021-88309908, 021-42780, 021-88838650
مدیر: محمد زرگر
تلفن: 021-66761517
مدیر: محمد محبی
تلفن: 021-33917030, 021-33924550
مدیر: محمود علینی
تلفن: 021-44229255
مدیر: ابراهیم درودیان
تلفن: 021-33113211, 021-36615800
مدیر: محسن مروج پور
مدیر: وحید چقاجردی
تلفن: 021-82437000
مدیر: سعید سعیدی منفرد
تلفن: 021-77213902
در حال ارسال اطلاعات...