تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(1052 شرکت و فروشنده)
مدیر: معصومه امام وردی
تلفن: 021-66751903
مدیر: شهرام خزاعی نژاد
تلفن: 021-66724088
مدیر: علی عسکری فر
تلفن: 021-88078608
مدیر: سید هاشم نوری
تلفن: 021-88507532
مدیر: مجید کریمی
تلفن: 021-88810033, 021-88810022
مدیر: سهیلا فروزانی
تلفن: 021-88917984, 021-88854402, 013-34438729, 021-88854407, 021-88854405
مدیر: شهاب سالور
تلفن: 021-88952612~13
مدیر: مسعود آقای بیگلو
تلفن: 021-77951080, 021-73065000
مدیر: عقیل درودیان
تلفن: 021-33991649
مدیر: مهیار مشایخی
تلفن: 021-72814
مدیر: رضا حسین پور
تلفن: 021-73027
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-36611787
مدیر: آرش عباس پور طهرانی
تلفن: 021-88524828
مدیر: داود حاتمی
تلفن: 041-33371441, 041-33371441
مدیر: سید باقر طباطبایی
تلفن: 023-34557295~6, 021-66123710~14
مدیر: جعفر شاکری
تلفن: 021-33117008, 021-33901395, 021-33952400, 021-33110930, 021-33957010
مدیر: علی کریمی
تلفن: 021-88838905, 021-88309908, 021-42780, 021-88838650
مدیر: محمد زرگر
تلفن: 021-66761517
مدیر: محمد محبی
تلفن: 021-33917030, 021-33924550
مدیر: محمود علینی
تلفن: 021-44229255
در حال ارسال اطلاعات...