صنایع شیمیایی

(2447 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمید عباسی
تلفن: 021-66900058, 021-66901187
مدیر: مجید دوخته چی زاده
تلفن: 021-88734610, 021-88736088, 021-88749318
مدیر: مجید قنبری
تلفن: 021-66965420, 021-66965541
مدیر: مسلم جبلی
تلفن: 021-55579658, 021-55810695
مدیر: علیرضا صدیقیان
تلفن: 021-88970261~2, 021-88998130~2
مدیر: علی زمانی نژاد
تلفن: 026-34705031, 026-34703531
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36357388
مدیر: امیر هاشمی
تلفن: 021-988954000, 021-988967362
مدیر: سکینه آقایی
تلفن: 041-36370370~73
مدیر: سعید سلطانی
تلفن: 034-33241665, 034-33241664
مدیر: فرهاد نیل فروشان
تلفن: 021-73470250, 021-73471, 021-77961297
مدیر: علی علیپور
تلفن: 021-88355824, 021-88355791
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88305122, 021-88320096
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: یوسف محمدی
تلفن: 026-34700989
مدیر: پرویز عظیمی
تلفن: 021-66931203
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: محسن نوروزی
تلفن: 011-44152345
در حال ارسال اطلاعات...