تولید تجهیزات نفتی پالایشگاهی

(124 شرکت و فروشنده)
مدیر: داود نجفی
تلفن: 021-55607676
مدیر: علی کیشانی فراهانی
تلفن: 086-34134208
مدیر: احمدرضا هزاوه
تلفن: 086-33553391
مدیر: محمدرضا حمیدی پور
تلفن: 086-33553440
مدیر: سید شهاب الدین قادری
تلفن: 021-33996393
مدیر: سعید عابدی زاده
مدیر: مجتبی جباری
تلفن: 021-33997554, 021-33923558
مدیر: مصطفی چنانهن
تلفن: 021-77006342
مدیر: مجتبی نظافتی
تلفن: 0861-4130333 الي 7
مدیر: نازنین ظهوریان
تلفن: 0511-5413211
مدیر: حسین اسلامی
تلفن: 021-44462109, 021-44462110
مدیر: امیر میرزا اردستانی
تلفن: 021-33941745 الي 6
مدیر: مسعود مستغاثی
تلفن: 0312-5642932 الی 3
مدیر: هدایت گلکار
تلفن: 021-66922170, 026-44223320
مدیر: علی ادبی فیروزجایی
تلفن: 086-45283164~65, 09123551224
مدیر: سید بابک نمکی
تلفن: 021-88209706~07, 021-88879260, 021-88209708, 021-88880865
مدیر: اکبر کاظمی تکلیمی
تلفن: 024-32224071, 024-32224071
مدیر: خشایار بقال اصل
مدیر: سیدعلی محسنی صالحی منفرد
تلفن: 021-88318361~69
مدیر: علی اکبر بهمدی
تلفن: 051-35412354~5
در حال ارسال اطلاعات...