صنایع نساجی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: سعداله رحیمی تبار
تلفن: 0232-4772819, 0232-4772132 الی 3
مدیر: علی فریدونیان
تلفن: 023-33641055~6
مدیر: امیر رضا فیض
تلفن: 023-33352296~97, 021-88737881, 021-88525934~36
مدیر: هوشنگ ذبیحی نژاد
مدیر: حیدری فرد
مدیر: مهندس رفاهی
تلفن: 021-88743496, 023-33352473~74
در حال ارسال اطلاعات...