صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1456 شرکت و فروشنده)
مدیر: ایرج سیفی
تلفن: 021-88765532
مدیر: علی کیشانی فراهانی
تلفن: 086-34134208
مدیر: ابوالقاسم مرادی
تلفن: 031-42499061~9
مدیر: آروین انصاری
تلفن: 021-88105099, 021-88105095, 021-88103498
مدیر: علی حقانی
تلفن: 021-88977587, 021-88980849, 021-88977925
مدیر: مسعود زردشتی
تلفن: 021-44294986, 021-44294981~2
مدیر: آرش به دینان
مدیر: خسرو کهریزی
تلفن: 021-88513495~6
مدیر: ابوالفضل شاکری فر
تلفن: 021-88728845, 021-88728847, 021-55969642, 021-55969652
مدیر: محمدرضا رنجبری
تلفن: 021-26405559~60
مدیر: سعید میرحیدری
تلفن: 021-22697081~4, 021-75997
مدیر: امیر کاظم محبی
تلفن: 021-77628523~4, 021-77610467
مدیر: علی غلام زاده قوژد
تلفن: 021-88613795~6
مدیر: علیرضا هدایت پور
تلفن: 021-88140082~4
مدیر: داریوش بی ریا
تلفن: 021-26703087
مدیر: رضا مهری سوخته کوهی
تلفن: 021-66411369, 021-66478405
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: حمید رضا اسماعیلیان
تلفن: 021-66796903
مدیر: مجتبی مزرعتی
مدیر: علیرضا مرجان
تلفن: 021-33989466
در حال ارسال اطلاعات...