صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1459 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی مهموم سالکویه
تلفن: 021-66143375~6
مدیر: مهدی بیک پور
تلفن: 035-38331355
مدیر: احسان آکوچکیان
تلفن: 031-532921177
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: حسین افتخاری راد
تلفن: 021-77528383~85
مدیر: عباس گل محمدی
تلفن: 021-77635715~6, 021-77511614, 021-77525754
مدیر: بابک ایرانپور
تلفن: 031-33035
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958755, 021-33927677, 021-88958682, 021-33926576
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-33377186
مدیر: داود نجفی
تلفن: 021-55607676
مدیر: سید مجید میرغفوریان
تلفن: 021-56232587
مدیر: مهندس حمیدرضا علیدوست
تلفن: 021-88746916, 021-88521714, 021-88503513
مدیر: مهدی علی اسماعیلی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77625077~9
مدیر: علی زمانی نژاد
تلفن: 026-34705031, 026-34703531
مدیر: سید علی شاهگلی
تلفن: 021-77685647, 021-77685643
مدیر: مسعود رزاز
تلفن: 28-33454349~52, 021-22064840~3
مدیر: مهدی محمودی کهن
تلفن: 026-34708103~04
در حال ارسال اطلاعات...