تولید فراورده های نفت و پتروشیمی

(72 شرکت و فروشنده)
مدیر: مسعود زردشتی
تلفن: 021-44294986, 021-44294981~2
مدیر: سعید میرحیدری
تلفن: 021-22697081~4, 021-75997
مدیر: محمد کبیری بامرادیان
تلفن: 021-56232671
مدیر: مجید امیری ابراهیم محمدی
مدیر: احمد نجفی
تلفن: 026-34451914
مدیر: اسداله فروتن
تلفن: 021-88482178
مدیر: سید محمد رضا مدرسیه
مدیر: محسن رضایی
تلفن: 0312-6472302 الی 3, 0312-6472300
مدیر: معین دانشیان
تلفن: 035-35227500
مدیر: عباس شیرخواه
تلفن: 025-33344394
مدیر: جابر عبدل زاده
تلفن: 041-42222088
مدیر: اشکان جامساز
تلفن: 021-26155936
مدیر: سیدعلی محسنی صالحی منفرد
تلفن: 021-88318361~69
مدیر: مسعود شاه حسینی
تلفن: 021-88317445~50
مدیر: ایمان شفاعت
تلفن: 021-88374514
مدیر: مسعود سعیدی طاهری
تلفن: 021-88794774, 021-88789563, 061-52124095, 061-52124000
مدیر: مجید فارسیان
تلفن: 021-44411952, 021-89778927
مدیر: محمد کاظم مفتح زاده
تلفن: 021-65432441, 021-27624000
مدیر: محمد جواد علیا
مدیر: صادق جانی
تلفن: 021-56230125, 021-77731020
در حال ارسال اطلاعات...